תנאי שימוש

כללי

גיל טרויגוט מס' עוסק 057697278 מרח' שמריהו לוין 15, ראשון לציון 7527902 (להלן: "החברה").

ברוכים הבאים לאתר Power2Max (להלן בהתאמה: "האתר" ו- "החברה"). שימושך באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר ובתכניו, בכל דרך, מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה ללא הגבלה ו/או הסתייגות.

Power2Max רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כך.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

התכנים שבאתר

האתר לרבות כל המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is). על אף כוונתה של החברה כי המידע והתכנים המוצגים יהיו נכונים ומדויקים, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. החברה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן.

תכנים שנמסרו על ידי גולשי האתר – החברה עשויה מעת לעת לאפשר לך למסור לאתר תכנים (להלן: "תכני גולשים"). החברה אינה מתחייבת לפרסם את תכני הגולשים שמסרת לה או להמשיך לפרסם תכני גולשים אלה.

הנך מאשר כי ידוע לך שתכני הגולשים (לרבות כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה ו/או כל תוכן אחר) הנם של גורמים הגולשים באתר וכי החברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות וטיב תכנים אלו (לרבות הטעיה ו/או תוכן פוגעני) ולכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע זה.

הנך מסכים ומתחייב שלא לשלוח כל פרסומת מסחרית או להשתמש באתר לקידום מכירות טובין או שירותים או להעלות תוכן שאינו חוקי ו/או המפר הוראות כל דין ו/או מפר זכות כלשהי (כך הינך מתחייב כי תכני הגולשים שנמסרו על ידך חוברו על ידך, כי הנך בעל מלוא הזכויות בהם וכי הינך רשאי למסור את תכני הגולשים לחברה) ו/או כוזב ו/או מזיק (לרבות משלוח חומר המכיל וירוסים) ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

משלוח תכני גולשים מקנה לחברה רשות בלתי מוגבלת ובלתי מסויגת לעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי (לרבות הפצתם בכל מדיה, העברתם לצדדים שלישיים וכדומה מבלי שתהא זכאי לתמורה כלשהי).

הנהלת האתר רשאית לבצע שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה של כל תוכן גולשים וזאת ללא מתן הודעה או נימוקים ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.
הנהלת האתר לא תעביר לצד שלישי מידע פרטי אודות הגולשים למעט ככל שהדבר נדרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת לדבר ו/או על פי צו שיפוטי או פסק דין ו/או ככל שהדבר נדרש להגנה על האינטרסים של החברה ו/או לאכיפת תנאי השימוש כמפורט. כותב החושף מידע פרטי עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית תוך שהוא מודע כי מידע זה חשוף לכל.

באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה. השימוש באתרים אלו יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרים אלו. החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לאתרים המקושרים, לרבות לתכניהם.

השימוש בתכנים, לרבות תכני גולשים, ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהא לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי החברה ו/או נושאי משרה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמור.

המשתמש מסכים ומאשר כי כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

המוצרים והשירותים שבאתר

החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים מדגמים שונים, סוגים וכמויות ושירותים כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים/ שירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים אינם כוללים הובלה לבית הלקוח והרכבתם. מחירי המוצרים הינם בשקלים וכוללים מע"מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים במידה והמוצר אזל במלאי החברה. החברה תודיע למזמין על מוצר שאינו במלאי כעבור 14 ימי עסקים במקרה כזה תודיע החברה למזמין על ביטול העסקה או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד אלא וככל שנאמר במפורש אחרת. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר (לרבות טעות במחיר המוצר), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי וככל שניתן לספקו בפועל (לרבות מחירו בפועל), לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.

המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין מבית היצרן, תקופת האחריות ותנאיה הינם כמפורטים בתעודת האחריות המצורפת למוצר.

תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים כפי שיפורסמו מפורשות באתר.

הזכות לרכוש מוצרים באתר

רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל אדם שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, בקניה קמעונאית בלבד.

עסק בעל הסדר קבע לרכישה באתר.

ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש באתר את הגישה ו/או ההשתתפות במכירות שבאתר באופן זמני או לצמיתות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.  מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא החברה רשאית למנוע מאיזה מהמשתמשים את הגישה למכירות באתר מקרה  שלפי שיקול דעתה התנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

אופן רכישת המוצרים, חיובים ותשלומים

במסגרת הרכישה באתר יהיה על המשתמש למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים: שם מלא, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני.

ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להתבצע רכישה.

לאחר מילוי טופס ההזמנה נציג החברה יצור קשר עם המשתמש על מנת לוודא את נכונות פרטי העסקה וכן את פרטי אמצעי התשלום.

ניתן לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי השייך לאחד מחברות האשראי בישראל כגון - ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט, ולאומי קארד ו/או שיקים ו/או מזומן.

תשלום באמצעות כרטיסי אשראי יתאפשר ע"י מסירת פרטי הכרטיס טלפונית או לחילופין במידה והמשתמש יבחר לאסוף את המוצר ממשרדי החברה, יתאפשר התשלום בכרטיס האשראי בעת קבלת המוצר.

תשלום בשיקים ובמזומן יתאפשר אך ורק באיסוף עצמי של המוצר במשרדי החברה.

את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים כפי שיצוין במודעות המוצר.

באם תרצה בכך, תהא רשאי לאסוף את המוצר הנרכש באופן עצמאי ממחסני החברה: רחוב שמריהו לוין 15, ראשון לציון 7527902 (לפירוט, ראה סעיף 6 להלן).
עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין החברה.

משלוח ומועדי אספקת המוצר

מועד אספקת נספר בימי עבודה (ימים א'-ה' בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המשתמש.

הזמנות של מוצרי החברה (קרי - לא כולל הזמנות אשר אינן נמצאות במלאי הקבוע בישראל ו/או מוצר לפי מידות מיוחדות) אשר תקלטנה ותאושרנה ע" נציג האתר טלפונית בימים א'-ה' עד לשעה 18:00, תסופקנה בפרקי הזמן עד 21 ימי עסקים באמצעות דואר רשום או דואר שליחים. הזמנות של מוצרים אשר אינם נמצאים במלאי ו/או מוצרים לפי הזמנה מיוחדת תסופקנה עד 42 ימי עסקים.

מועדי האספקה כפופים לעיכובים עקב כוח עליון, כגון - שביתות, השבתות, מלחמה, גיוס כללי, פגעי טבע ונסיבות דומות ו/או עיכובים עקב גורמים ו/או אירועים לא צפויים ו/או שאינם בשליטתה הבלעדית של החברה.

למוצרים שונים עשויים להיות מועדי אספקה שונים החברה אינה מתחייבת כי כל המוצרים יסופקו באותו מועד.

אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא ("AS IS"). במידה ונדרשת הרכבה של המוצר, תתווסף למחיר המוצר גם עלות הרכבה ע"י ספק חיצוני (יובהר כי לחברה אין כל קשר והיא איננה אחראית לכל נזק שיגרם ע"י אותו מתקין חיצוני).

במידה והמשתמש יבחר לשלם עבור המוצר במזומן ו/או בשיקים, מועד אספקת המוצר יעשה לאחר הודעה מראש כי המוצר נמצא במלאי במשרדי החברה, המשתמש יוכל בתיאום מראש לאסוף את המוצר ממשרדי החברה ולשלם בעת קבלת המוצר.

החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין.

אספקת המוצרים תתבצע בדואר רשום ו/או באמצעות דואר שליחים לכתובת, כפי שמילא בטופס ההזמנה.

הזמנות מתחת ל 1000 ₪ לפני מע"מ - תחוייבנה בדמי משלוח בסך 20 ₪ לפני מע"מ. הזמנות מעל לסך זה לא תחוייבנה בדמי משלוח. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים מכתובת החברה בתנאי שהתשלום בגין המוצרים יתבצע במקום האיסוף.

איסוף עצמי

איסוף המוצר יהיה ממשרדי החברה - רחוב שמריהו לוין 15, ראשון לציון, כאשר על הרוכש לתאם מראש עם משרדי החברה לאחר 21 ימי עסקים בלבד (תלוי במצב המלאי בחברה) או במועד אחר שיקבע מראש בעת הזמנת המוצר ע"י החברה.

מועד האיסוף יהיה כפוף למלאי הקיים אצל  החברה.  בעת איסוף המוצר יהיה על המשתמש להציג תעודת זהות. מקרה בו אוסף המוצר אינו המזמין, הרי שיידרש להציג ייפוי כוח מטעם המזמין ואת תעודת הזהות  של המזמין לשם קבלת המוצר.

משתמש האוסף מוצר באופן עצמאי יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם למוצר ממועד קבלת המוצר לחזקתו.

במקרה של איסוף עצמי לא יחויב המשתמש בדמי משלוח.

ביטול רכישה והשבת המוצר על ידי הרוכש

ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

הודעת הביטול תימסר בפקס/בדוא"ל/בדואר .

בעת ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין המוצר שהתקבל בפועל כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול , למעט דמי ביטול בשיעור 5% מערך ההזמנה או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם , המוצר יוחזר על חשבון הלקוח .

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה , או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע , או כל הפרה אחרת של החוזה , לא ייגבו דמי ביטול , כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול , המוצר יוחזר על חשבון החברה .

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית בלבד .

לחברה יש את הזכות לתבוע את הלקוח בשל ירידה בערך המוצר המוחזר .

החברה תמסור ללקוח עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי .

סייגים לזכות ביטול : לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח וכן מוצרים הניתנים להקלטה , העתקה ושכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית .

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה ובתום לב , בין אם במחיר המוצר, בזמינות המלאי של המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע הליך מכירה תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

אזל המוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה , רשאים החברה ו/או הספק ו/או הלקוח לבטל את המכירה, במקרה כזה ,רשאית החברה להציע מוצר חלופי שווה ערך בכפוף להסכמת הלקוח, במקרים אלה , אם נגבה כסף , הוא יושב ללקוחות במלואו.

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

הגבלת אחריות

המוצר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא ("AS IS"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידו של האתר.

האחריות לטיב ואיכות המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינה של היצרנים, בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים למוצר, למעט מוצרים שהחברה הודיע במפורש שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על ידו ו/או מי מטעמו.

החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או במוניטין, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בהרכבת המוצר שלא באמצעות אדם מוסמך ומקצועי.

יובהר כי סרטוני ההדרכה באתר להרכבת המוצרים, מופנה אך ורק לאנשים מוסמכים ומקצועיים בעלי המכשור המתאים לכך והינו בגדר המלצה בלבד, כל שימוש בסרטונים אלו נעשית באחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או הרוכש בלבד, והחברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר או לכל גורם אחר בשל כך.

החברה ממליצה כי הרכבת המוצר תעשה ע"י אדם מוסמך ומקצועי בעל ידע בהרכבת מוצרים אלו.

במידה ומשתמש בחר להרכיב את המוצר ע"י אדם מוסמך ומקצועי, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או במוניטין, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בהרכבת המוצר.

החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים ו/או פגיעה בשם הטוב ו/או במוניטין, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

שמירה על פרטיות הגולשים המשתמשים באתר

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה/ בעת ההרשמה לאתר נעשית על פי רצונו והסכמתו המלאה של המשתמש.

מסירת הפרטים כאמור נועדה לשם השלמת עסקת רכישת מוצר וכדי לאפשר לחברה לספק את המוצר ללקוח ולמתן שירות.

המידע שנמסר אינו מועבר לכל גורם למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון חברת האשראי).

החברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי הנמסר על ידי המשתתפים ואבטחת המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר והמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למערכותיה וחשיפת החומר האגור בהם. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' בגין חשיפת מידע כאמור ו/או אובדן מידע ו/או שימוש לא מורשה בו.

פרטיו האישיים של הלקוח: שם מלא, טלפון, כתובת וכתובת הדואר האלקטרוני ישמרו במאגר המידע של החברה המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר וישמשו את החברה למשלוח דברי דואר בדבר פרסומים שונים מבית החברה ללקוח, אלא וככל שיסרב הלקוח למתן שירות.

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר לרבות בתכניו, בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ וחומר המצוי בו, בפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר וכל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם של החברה או של צד שלישי אשר הרשה לחברה להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, למסור  ו/או לבצע כל פעולה אחרת לצד שלישי באמור בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

סמכות שיפוט

השימוש באתר ותקנון זה כפופים לחוקי מדינת ישראל. בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו הינו בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או לשימוש באתר.

סרטון הדרכה

שווה בדיקה

8000CX Clincher 155
4,200 ₪
8000CX Clincher Tooltip